برچسب: پاسخ فعالیت علوم تجربی پایه هفتم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم سوال : با توجه به شکل زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید . فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی هفتم :  پرتوهای خورشید به گیاه می‌رسد. گیاه با استفاده از...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم درباره ویتامین هایی که می شناسید، منبع و نقشی که در بدن دارند در گروه خود گفتوگو کنید و نتیجه  آن را در جدولی بنویسید. هر گروه، جدول خود را با جدول گروه های دیگر مقایسه کند. پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶علوم هفتم :  ویتامینهای...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم الف ) با توجه به اطلاعاتی که دارید در شکل رو به رو، خوراکی هایی را که منبع پروتئین اند، مشخص کنید.       ب) نتیجه را بنویسید. فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم هفتم :  الف...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم شکل زیر یک بستۀ خوراکی را نشان می دهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم  پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم هفتم : آرد گندم کامل، روغن نباتی، شکر سفید، شربت اینورت، بی‌کربنات سدیم خوراکی، عصاره مالت،...