برچسب: پاسخ فعالیت علوم تجربی هفتم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۹ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۹ علوم تجربی پایه هفتم الف)با توجه به اطلاعاتی که نوشته شده است درباره ارزش غذایی هر یک از این نوشیدنی ها، گفتوگو کنید. ب)کاری که غذا برای ما انجام می دهد، چیزی بیش از تأمین ماده و انرژی است. در بسیاری از مناسبت ها غذاهای خاصی پخته...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی پایه هفتم الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد،فعالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروهها یکسان است؟ اگر پاسخ »نه« است، دالیلی برای این تفاوت ارائه دهید. ب) با ارائه دلیل، درستی یا نادرستی این جمله...