فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی پایه هفتم الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد،فعالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروهها یکسان است؟ اگر پاسخ »نه« است، دالیلی برای این تفاوت ارائه دهید. ب) با ارائه دلیل، درستی یا نادرستی این جمله...