برچسب: پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم سوال : با توجه به شکل زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید . فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی هفتم :  پرتوهای خورشید به گیاه می‌رسد. گیاه با استفاده از...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم درباره ویتامین هایی که می شناسید، منبع و نقشی که در بدن دارند در گروه خود گفتوگو کنید و نتیجه  آن را در جدولی بنویسید. هر گروه، جدول خود را با جدول گروه های دیگر مقایسه کند. پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶علوم هفتم :  ویتامینهای...