آشنایی با جنگل و درختان و نقش آن در پاکیزگی هوا و کمک به سالم کردن هوا     آشنایی با درخت و اجزاء درخت ( ریشه ، تنه ، ساقه ، برگ ، میوه )    آشنایی با وظایف  ریشه و ساقه درخت ( گرفتن آب و مواد غذایی از زمین و...