اهداف کلی فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن سطح ۱ : با یکاها و ابزار اندازه گیری طول ،حجم ، جرم ، وزن ، زمان و چگالی آشنا می شود و می تواند طول و جرم یک جسم یا زمان انجام یک فرایند را...