برچسب: طرح درس فارسی هفتم

طرح درس فارسی هفتم

طرح درس  فارسی پایه هفتم     زمان : ۶۵ دقیقه درس اول : زنگ آفرینش احوالپرسی با دانش اموزان ،حضور غیاب( ۵دقیقه) بیان اهداف کلی و عینی آموزشی درس (5 دقیقه) ۱-     آشنایی بیشتر با زیبایی ها و پدیده های جهان آفرینش ۲-     پرورش حس تعالی جویی ۳-     عشق ورزی نسبت به پدیده های...