طرح درس کلی درس علوم تجربی پایه اول دوره ی اول متوسطه دبیرستان شمس تبریزی دبیر مربوطه : فرهادی اهداف کلی فصل اول : دانش آموزان با نقش تجربه و تفکر ، مهارت های علوم و روش های علمی در تولیدعلم آشنا شوند و بتواننددرمواجهه با مسائل زندگی روزمره به کارببندند. درس در...