این طرح درس در یک فایل اجرایی بوده و شامل ۲۶ درس کتاب هدیه های آسمانی می باشد. نمایش مطالب به صورت فهرست موضوعی، قابلیت پرینت، زوم و… از قابلیت های این فایل می باشد.                                        عکسی...