مدرسه زندگی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- "معلمـ گفت" انجمن علمی معلمان ایران (https://moallemgoft.ir)
+-- انجمن: انجمن های عمومی (https://moallemgoft.ir/forum-865.html)
+--- انجمن: خلاقانه ها (https://moallemgoft.ir/forum-905.html)
+---- انجمن: پیشنهادهایی عملی برای اجرا در کلاس و مدرسه (https://moallemgoft.ir/forum-921.html)
+---- موضوع: مدرسه زندگی (/thread-3063.html)مدرسه زندگی - شوکران - 2-9-1392

<p>
چطور میشه کاری کرد که ساعت های مدرسه به ما و دانش آموزان خوش بگذره در عین خال که به هدفها میرسیم؟</p>
<p>
کاری کرد که مدرسه جای اجباری با دیوار بلند و در اهنی نباشه؟</p>
<p>
که&nbsp; دانش آموزان و حتی گاهی ما تو مدرسه فقط دنبال تعطیلات تقویم نباشیم؟</p>


RE: مدرسه زندگی - pilapila40 - 7-11-1393

<p>
[quote='شوکران' pid='5738' dateline='1385233118']</p>
<p>
چطور میشه کاری کرد که ساعت های مدرسه به ما و دانش آموزان خوش بگذره در عین خال که به هدفها میرسیم؟</p>
<p>
کاری کرد که مدرسه جای اجباری با دیوار بلند و در اهنی نباشه؟</p>
<p>
که&nbsp; دانش آموزان و حتی گاهی ما تو مدرسه فقط دنبال تعطیلات تقویم نباشیم؟</p>
<p>
/quote]</p>
<p>
باسلام</p>
<p>
اگر معلم بانشاط وهدفمند به کلاس برود (به این باور که قسمتی از سرنوشت خود و فرزندانش در اینده در دستان نو اموزان او خو اهد بود)ودانش اموزان شوق یادگیری داشته باشند (نکند تکراری شده باشیم و انها حس میکنند دیگر ما نیازهای اینده شان را تضمین نمیکنیم)</p>


RE: مدرسه زندگی - siminpayam - 10-11-1393

<p>
<strong>سلام&nbsp;</strong></p>
<p>
<strong>1- دیوار و در آهنی برای ممانعت از ورود افراد متفرقه به &nbsp;حریم مدرسه &nbsp;می باشد</strong></p>
<p>
<strong>2- در تقویم کارکنان یا دانش آموزان بدنبال تعطیلات هستیم بیشتر برای با خانواده بودن و همچنین استراحت و تفریح و</strong></p>
<p>
<strong>رسیدگی به امورات شخصی می باشد.</strong></p>
<p>
<strong>در حال حاضر در مدرسه ابتدایی انواع روشها مانند گروهی و تیمی و نمایش و داستانگویی و گردش علمی و ... وجود دارد</strong></p>
<p>
<strong>تنبیه و سختگیری مثل سابق وجود ندارد &nbsp;تا حدودی مهر و صمیمیت وجود دارد&nbsp;</strong></p>
<p>
<strong>اینکه دانش آموزان بدنبال تموم شدن زنگ مدرسه هستند به دلیل یادگیری است چون گاهی مغز بر اثر خستگی هنگ می کند </strong></p>
<p>
<strong>و حوصله گوش کردن و آموزش را ندارد و دیگر اینکه &nbsp;ارائه تکلیف و انتظارات و رعایت و تابع &nbsp;قانون باز در حوصله و </strong></p>
<p>
<strong>شیطنت های بچه گانه دانش آموز نمی گنجد</strong></p>
<p>
<strong>و چرا برای معلمین کارکنان خسته کننده می گردد که دلایل بسیار زیادی دارد که بطور خلاصه &nbsp;قبول مسئولیت سلامتی و امنیت</strong></p>
<p>
<strong>بچه های مردم - مشغله های فکری &nbsp;و کاری خارج از مدرسه - خستگی روزانه &nbsp;- چندشغلی بودن اکثر همکاران -&nbsp;</strong></p>
<p>
<strong>هجوم طرح و برنامه های متنوع &nbsp;آموزشی - پرورشی - بهداشتی و... انتظارات اداره از کارکنان مدرسه برای انجام آنها بدون پاداش&nbsp;</strong></p>
<p>
<strong>پاسخگویی به انتظارات اولیا و دانش آموزان و مسئولین سازمان</strong></p>
<p>
<strong>موفق و شاد باشید</strong></p>
<p>
<strong>....</strong></p>


RE: مدرسه زندگی - محمدرضاانتظاریان - 25-11-1393

<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">به نام خدا</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">&nbsp;اگر احساس کنیم که مدرسه قسمتی از عمر وزندگی ماست هیچگاه در آن احساس خستگی نمی کنیم زیرا:</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">در این محیط یعنی محیط زندگی دوستی ها برقهر ودشمنی چیره می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی چیزی به نام افراد متفرقه نداریم چون تمامی افراد جامعه عضو مدرسه زندگی هستند</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی شاد زیستن و فراهم کردن اسباب شادی دیگران از اولویت های کاری اعضا می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی مثبت نگری , تفکر مثبت وخوب اندیشیدن در برنامه کاری اعضا می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی رابطه استاد وشاگردی برمبنای دوستی ومحبت استوار است.</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی روابط وعواطف انسانی با قنون در هم آمیخته اند.</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">وخلاصه این که در مدرسه زندگی اثری از غم وشکست و ....... مسائل ضد انسانی نیست</span></span></span></h2>


RE: مدرسه زندگی - محمدرضاانتظاریان - 25-11-1393

<p style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;">به نام خدا</span></span></p>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">&nbsp;اگر احساس کنیم که مدرسه قسمتی از عمر وزندگی ماست هیچگاه در آن احساس خستگی نمی کنیم زیرا:</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">در این محیط یعنی محیط زندگی دوستی ها برقهر ودشمنی چیره می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی چیزی به نام افراد متفرقه نداریم چون تمامی افراد جامعه عضو مدرسه زندگی هستند</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی شاد زیستن و فراهم کردن اسباب شادی دیگران از اولویت های کاری اعضا می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی مثبت نگری , تفکر مثبت وخوب اندیشیدن در برنامه کاری اعضا می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی رابطه استاد وشاگردی برمبنای دوستی ومحبت استوار است.</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی روابط وعواطف انسانی با قنون در هم آمیخته اند.</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">وخلاصه این که در مدرسه زندگی اثری از غم وشکست و ....... مسائل ضد انسانی نیست</span></span></span></h2>


RE: مدرسه زندگی - محمدرضاانتظاریان - 29-11-1393

<p>
'محمدرضاانتظاریان' pid='7277' datel نوشته است:</p>
<p style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;">به نام خدا</span></span></p>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">&nbsp;اگر احساس کنیم که مدرسه قسمتی از عمر وزندگی ماست هیچگاه در آن احساس خستگی نمی کنیم زیرا:</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">در این محیط یعنی محیط زندگی دوستی ها برقهر ودشمنی چیره می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی چیزی به نام افراد متفرقه نداریم چون تمامی افراد جامعه عضو مدرسه زندگی هستند</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی شاد زیستن و فراهم کردن اسباب شادی دیگران از اولویت های کاری اعضا می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی مثبت نگری , تفکر مثبت وخوب اندیشیدن در برنامه کاری اعضا می باشد</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی رابطه استاد وشاگردی برمبنای دوستی ومحبت استوار است.</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">- در مدرسه زندگی روابط وعواطف انسانی با قانون در هم آمیخته اند.</span></span></span></h2>
<h2 style="color: blue;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="background-color:#40e0d0;">وخلاصه این که در مدرسه زندگی اثری از غم وشکست و ....... مسائل ضد انسانی نیست</span></span></span></h2>
<p>
</p>