دسته: پایه هفتم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۹ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۹ علوم تجربی پایه هفتم الف)با توجه به اطلاعاتی که نوشته شده است درباره ارزش غذایی هر یک از این نوشیدنی ها، گفتوگو کنید. ب)کاری که غذا برای ما انجام می دهد، چیزی بیش از تأمین ماده و انرژی است. در بسیاری از مناسبت ها غذاهای خاصی پخته...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی پایه هفتم الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد،فعالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروهها یکسان است؟ اگر پاسخ »نه« است، دالیلی برای این تفاوت ارائه دهید. ب) با ارائه دلیل، درستی یا نادرستی این جمله...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم سوال : با توجه به شکل زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید . فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی هفتم :  پرتوهای خورشید به گیاه می‌رسد. گیاه با استفاده از...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم درباره ویتامین هایی که می شناسید، منبع و نقشی که در بدن دارند در گروه خود گفتوگو کنید و نتیجه  آن را در جدولی بنویسید. هر گروه، جدول خود را با جدول گروه های دیگر مقایسه کند. پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶علوم هفتم :  ویتامینهای...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم الف ) با توجه به اطلاعاتی که دارید در شکل رو به رو، خوراکی هایی را که منبع پروتئین اند، مشخص کنید.       ب) نتیجه را بنویسید. فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم هفتم :  الف...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم شکل زیر یک بستۀ خوراکی را نشان می دهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم  پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم هفتم : آرد گندم کامل، روغن نباتی، شکر سفید، شربت اینورت، بی‌کربنات سدیم خوراکی، عصاره مالت،...

طرح درس کلی برای فصول ۱ و ۲ علوم هفتم

 طرح درس کلی درس علوم تجربی پایه اول دوره ی اول متوسطه دبیرستان شمس تبریزی دبیر مربوطه : فرهادی اهداف کلی فصل اول : دانش آموزان با نقش تجربه و تفکر ، مهارت های علوم و روش های علمی در تولیدعلم آشنا شوند و بتواننددرمواجهه با مسائل زندگی روزمره به کارببندند. درس در...

طرح درس کلی فصل ۲ علوم هفتم

اهداف کلی فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن سطح ۱ : با یکاها و ابزار اندازه گیری طول ،حجم ، جرم ، وزن ، زمان و چگالی آشنا می شود و می تواند طول و جرم یک جسم یا زمان انجام یک فرایند را...