معنی شعر یاد حسین – فارسی هشتم صفحه ۹۵ ۱-شد چنان از تَف دل کام سخنور تشنه       که ردیف سخنش آمده یک سر تشنه از شدت گرمای دل چنان دهان شاعرتشنه گشت که تمام ردیف شعرش کلمه ی تشنه شد. ۲-خشک گردیدهم از دود دل و دیده دوات                خامه با سوز رقم کرد...