"معلمـ گفت" انجمن علمی معلمان ایران

نسخه‌ی کامل: روش آزمایشی-آزمایشگاهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p dir="RTL">
روش آزمايشي (آزمايشگاهي)<br />
اساس اين روش بر اصول يادگيري اکتشافي استوار است. در اين روش، موقعيت و شرايطي فراهم مي شود تا شاگردان خود از طريق آزمايش به پژوهش بپردازند و جواب مسأله را کشف کنند. اين روش، فعاليتي است که در جريان آن، شاگردان عملاً با به کاربردن وسايل و تجهيزات و مواد خاص درباره مفهومي خاص تجربه کسب مي کنند. براي موضوعات علوم تجربي روش بسيار مناسبي است ولي در روانشناسي و ساير علوم انساني نيز از آن استفاده مي شود.<br />
اين روش مي تواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد. براي ارضاي حس کنجکاوي و تقويت نيروي اکتشاف و اختراع و پرورش تفکر انتقادي فراگيران بسيار مفيد است و اعتماد به نفس و رضايت خاطر را در دانش آموزان ايجاد مي کند.<br />
نقش معلم در اين روش، هدايت شاگردان و نظارت بر کار آنهاست<br />
با توجه به اين که انجام بعضي از آزمايشها خطرناک است بايد در ابتدا آن آزمايش توسط معلم با دقت صورت گيرد و سپس دانش آموزان در حضور معلم به آزمايش بپردازند با اين حال، رعايت موارد ذيل مي تواند مفيد باشد:<br />
1- وسايل و ابزار آزمايش قبل از تدريس فراهم و سازماندهي شود.<br />
2- قبل از آزمايش، براي اطمينان و گرفتن نتيجه مطلوب، آزمايش به صورت تمريني انجام شود.<br />
3- هنگام آزمايش، وسايل موردنياز روي جعبه آزمايش قرار داده شود.<br />
4- براي جلوگيري از انحراف توجه شاگردان، وسايل اضافي، در داخل جعبه آزمايش گذاشته شود.<br />
5- قبل از آزمايش به وسيله پرسش، توجه شاگردان به جريان آزمايش جلب شود.<br />
6- آزمايش به گونه اي انجام شود که همه شاگردان براحتي بتوانند آن را ببينند.<br />
7- در ضن آزمايش، از ساير روشها، مثلاً روش سخنراني نيز استفاده شود.<br />
محاسن و محدوديتهاي روش آزمايشي<br />
<strong>الف) محاسن</strong><br />
1- چون يادگيري از طريق تجارب مستقيم حاصل شده است، يادگيري با ثبات تر و موثرتر خواهد بود.<br />
2- شاگردان علاوه بر دست يافتن به هدفهاي آموزشي، روش آزمايش کردن را نيز ياد مي_ گيرند.<br />
3- در شاگردان انگيزه مطالعه و تحقيق را تقويت مي کند.<br />
4- حس کنجکاوي شاگردان را ارضا مي کند و به آنها اعتماد به نفس مي دهد.<br />
5- نيروي اکتشاف، اختراع، و تفکر علمي را در شاگردان تقويت مي کند.<br />
6- اين روش، فعاليتهاي آزمايشي را براي فراگيران جالب و شيرين مي کند، و در نتيجه آنان را کمتر خسته و بي حوصله مي کند.<br />
<strong>ب) محدوديت ها</strong><br />
1- احتياج به وسايل و امکانات فراوان دارد، لذا در مقايسه با ساير روشهاي تدريس از نظر اقتصادي گران تمام مي شود.<br />
2- به معلمان آگاه و مجرب که خود با روش آزمايشي آشنايي داشته باشند، نياز دارد.<br />
3- نسبت به ساير روشها ممکن است اطلاعات و معلومات کمتري در اختيار شاگردان قرار دهد، و دامنه لغات و مفاهيم آنان را تقويت نکند.<br />
4- در صورت عدم کنترل، ممکن است به صورت غلط اجرا شود، و اين روش غلط در رفتار شاگردان تثبيت گردد.<br />
در روش آزمايشگاهي معلم براي هرچه بهتر کردن اين روش بايد نکات زير را رعايت کند:<br />
- گروه بندي شاگردان بر اساس امکانات و تعداد شاگردان<br />
- تعيين وظايف اعضاي شاگردان هر گروه و مراحل فعاليت<br />
- انجام روش صحيح آزمايش براي شاگردان<br />
- تقسيم بندي وسايل موجود در آزمايشگاه برحسب نياز هر گروه<br />
- رعايت نکات ايمني<br />
- ارائه گزارش از شاگردان در مورد آزمايشهاي صورت گرفته</p>
<p dir="RTL">
&nbsp;</p>
<p dir="RTL">
<span style="font-size: 18px;">منبع : <a href="http://taybaditeacher.mihanblog.com/"><span style="font-size: 22px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ت مثل تایباد... ت مثل تربیت...</span></span></a></span></p>