"معلمـ گفت" انجمن علمی معلمان ایران

نسخه‌ی کامل: موضوعات پیشنهادی انشا برای بکارگیری درکلاس های درس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p dir="rtl">
<span style="color:#000080;"><b><span style="font-size:12px;">1- انشایی از زبان حیاط مدرسه بنویسید . </span></b></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>2- دریا و زیباییهای آن را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>3- بهترین روز زندگی من . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>4- محل زندگی خود را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>5- هر چه می خواهد دل تنگت بگو . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>6- یکی از بستگان یا دوستان یا آشنایان خود را که در زندگی برای همه الگوست توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>7- برای ایام تعطیلات خود چه برنامه ریزی دارید ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>8- نقش و فواید ورزش کردن در زندگی چیست . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>9- در نومیدی بسی امید است ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;. </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>10- زادگاه خود را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>11- راز رسیدن به هدف چیست ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>12- آیا ممکن است شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>13- داستانی از زبان درخت . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>14- شهر یا روستای خود را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>15- نامه ای به خدا . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>16- تن زنده والا به ورزندگی است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که در زندگی مایه ی زندگی است . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>17- دانش اندر دل چراغ روشن است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وز همه بد بر تن تو جوشن است . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>18- چرا همه به میهن خود عشق می ورزند ؟</b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>19- نباشد همی نیک و بد پایدار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همان به که نیکی بود یادگار&nbsp; . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>20- چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>21- از چه راه هایی می توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟</b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>22- یک روز بسیار سرد زمستانی را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>23- چگونه ما ایرانیان می توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همه جهان روشن کنیم ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>24- دوست خوب کیست ؟</b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>25- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>26- چگونه می توان با صبر و استقامت بر مشکلات پیروز شد . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>27- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>28- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>29- دوست داری دنیا چگونه باشد . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>30- اگر در خانواده ای ثروتمند &ndash; فقیر &nbsp;به دنیا می آمدم ... </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>31- اگر من به جای معلم خود بودم ... </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>32- فصل بهار را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>33- زیبایی های پاییز من را به یاد ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>34- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>35- اگر می توانستم پرواز کنم ... </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>36- از زبان خورشید انشایی بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>37- تصوّر کنید در یک زیر دریایی شیشه ای زیر دریا گردش می کنید چه می بینید ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>38- اگر یک میز بودم ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>39- زندگی عشایری را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>40- یک روز بارانی را توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>41- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>42- کتاب خوب از آن جهت به دوست شبیه است که ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>43- رمز موفّقیّت را در چه می دانید ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>44- محبت و دوستی را تعریف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>45- نقش کتاب خوانی را در شخصیت انسانی توصیف کنید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>46- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>47- درباره خصوصیات و ویژگی های یک پدر مهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>48- درباره شخصیت والای حضرت علی با کمک گرفتن از آمادگی ذهنی خود انشایی بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>49- گفت و گویی خیالی میان کشتی و طوفان بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>50- سرمای زمستان در خانه ی کلبه ای در وسط جنگل . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>51- یکی از خاطره های زیبای خود را بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>52- در مورد یک سفر خیالی انشایی بنویسید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>53- صندلی اتوبوس ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>54- یک روز برفی ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>55- چقدر قدر دقایق را می دانید ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>56- صدای بارش باران به شما چه می گوید ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>57- کتاب خاک گرفته ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>58- تو را ای کهن بوم &nbsp;و بر دوست دارم . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>59- گفت و گویی خیالی با &quot;قالی&quot; . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>60- مسافرت چه تأثیری در روان آدمی دارد ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>61- در مورد اعتیاد در جامعه توضیح دهید .</b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>62- در مورد غیبت&nbsp; توضیح دهید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>63- ویژگی های یک دانش آموز خوب . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>64- از اولیای مدرسه خود چه انتظاراتی دارید ؟</b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>65- از دولت جمهوری اسلامی ایران چه انتظاراتی دارید ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>66- یک پرستار خوب چه ویژگی هایی دارد ؟</b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>67- در مورد جبهه و دفاع مقدس توضیحاتی ارائه نمایید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>68- بسیج یعنی چه و بسیجی چه وظایفی دارد ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>69- در مورد بیکاری و علل آن توضیح دهید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>70- چگونه می توانیم شاداب زندگی کنیم ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>71- هر چه بکاریم آن را درو خواهیم کرد ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>72- موسیقی عرفانی چه تأثیری در روح و روان آدمی دارد ؟ &nbsp;</b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>73- چگونه می توانیم از موهبت الهی استفاده کنیم ؟ </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>74- برای رسیدن به خدا باید ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>75- نماز را گرامی داریم چون ... . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>76- در مورد وضع اجتماع و زندگی در آن توضیح دهید . </b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b>77- برای شکوفایی و نوآوری در مدارس کشورمان چه پیشنهاداتی دارید ؟ &nbsp;</b></span></span></p>
<p dir="rtl">
<strong>---------------------------------</strong></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>1. نگارگر هستی</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>2. تأثیر هم نشین خوب در زندگی </strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>3. زندگی زیبا با الهام از اندیشه های بزرگان دین</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>4. نقش خرد و دانایی در زندگی فردی و اجتماعی</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>5. تأثیر دوست و هم نشین خوب در رشد شخصیّت</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>6. دشمن دانا و دوست نادان (داستانی)</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>7. هم نشین کاغذی</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>8. زمزمه محبّت (داستانی)</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>9. چگونه می توانیم از آبشخور های فرهنگی ایرانی برای آبادانی کشور خود بهره بگیریم</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>10. چشم های بارانی</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>11. آداب مسلمانی</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>12. خرمشهر نماد هشت سال مقاومت</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>13. از زبان یک لنگه کفش</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>14. بازگویی تجربه ی خود از دور اندیشی و دوستی</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>15. آداب معاشرت واخلاق نیکو</strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>16. زیبایی های آفرینش </strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>17. نوجوان وانتظارات او</strong></span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
موضوعات عالی بودند، اگر تعدادی موضوع برای انشاهای تخیّلی &nbsp;نیز ذکر کنید ممنون می شویم و یا موضوعاتی که دانش آموز را در موقعیت خاصی قرار می دهد.</p>
<p>
من چند نمونه در زیر قرار می دهم.:</p>
<ul>
<li>
چوبی به شما می دهند، با آن چه می سازی و چه استفاده هایی از آن می کنی.</li>
<li>
اگر با یک موش خانگی دوست شوی، چه داستان هایی برای شما رخ خواهد داد.</li>
<li>
یک داستان برای گوسفندی که گرگ ها را فریب می دهد بنویس، داشتان به گونه ای باشد که تا به حال نشنیده باشی.</li>
<li>
تا حالا فکر کردی اگه اتاقت می تونست صحبت کنه، چه چیزهایی می گفت؟ حالا احساس کن یک گزارشگر هستی و می خواهی از اتاقت یک گزارش تهیه کنی، چه سوالاتی از آو می کنی و او چه جواب هایی به تو می دهد؟ متن مصاحبه ای که با اتاقت کرده ای را بنویس.</li>
<li>
اگر بخواهی در روی ابرها زندگی کنی، چه وسایلی باید با خودت داشته باشی، ( تمامی وسایل لازم برای ماندن روی ابرها و زنده ماندن، یعنی تمامی نیازهایت را بدون آمدن به زمین نیز برطرف کن)، در این راه می توانی از وسایلی که می شناسی استفاده کنی یا وسایلی جدید با کارکردهای جدید بسازی. زندگی درآسمان خوش بگذره!!</li>
<li>
و....</li>
</ul>
<p>
هر چند در زمان مطرح کردن این موضوع ها تعدادی از دانش آموزان احساس عجز می کنند ولی وقتی با اصرار معلم شروع به کار می کنند به اندازه ای می نویسند که معلم هم نمی تواند آنها را از نوشتن باز دارد، حتی در روز های بعد نیز به آن داستان و ادامه اش فکر می کنند و تخیّل شان را بارور و ایده های علمی زیادی را مطرح می کنند.</p>
<p>
<span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 11px;">سلام ودرود بر شما همکار فرهیخته</span></span></p>
<p>
<span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 11px;">از ارائه ی چند موضوع تخیلی بی نهایت سپاسگزارم.</span></span></p>
<p>
<span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 11px;">در موضوعات پیشنهادی بنده در این پست موضوعات تخیلی وتوصیفی نیز مشهود است بنا به فرمایش جنابعالی به تعداد موضوعات تخیلی چند مورد نیز می افزایم .</span></span></p>
<p>
<span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 11px;">در پاسخ به این قسمت پیام شما بزرگوار((هر چند در زمان مطرح کردن این موضوع ها تعدادی از دانش آموزان احساس عجز می کنند))</span></span></p>
<p>
<span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 11px;">به خدمتتون عرض کنم که بنده چندین سال هست که در ابتدای نوشتن انشا با اظهار عجز فراگیرانم مواجه بودم وهستم منتهی&nbsp; برای این که&nbsp; این احساس ناتوانی واظهاردشواری شروع نوشتن انشا رو از دانش آموزانم سلب نمایم .تصمیم گرفتم خودم نیز با آنها انشای مطرح شده رو بنویسم تا یه نوع حس وشور وحالی درابتدا ایجاد نمایم انشایم رو در وایت برد در معرض دید فراگیرانم شروع می کنم ومی نویسم وبا نوشتن به اونها یاد میدم که شروع سخت نیست .یا برای موضوع انشا چند واژه از گنجینه ی واژگان خود انتخاب می کنم ومیگم اینها را در دوبند انشایتان به کاربریدیا سوالاتی در مورد موضوع انشا در وایت برد می نویسم میگم به اینها به صورت کلی پاسخ دهید.تا اینکه با&nbsp; عملی کردن این شیوه ها کم کم آن عجز وناتوانی در نوشتن انشا تبدیل به توانایی وشور وحال ونشاط می گردد. امید که تمام همکاران جهت بهبود کیفیت آموزشی&nbsp;&nbsp;این زنگ انشابه قول بعضی ها «ساعت بغرنج وعلامت سوال »از شیوه های کاربردی توانمند خودشان ما را نیزبهره مند گردانند.منتظر تجارب شما عزیزان هستیم.</span></span></p>
<p>
<span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 11px;">جهت استفاده از تجارب وایده های من در موفقیت آمیز بودن زنگ انشا به آدرس&nbsp; ذیل مراجعه بفرمایید</span></span> .<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">باتشکر</span></span></p>
<p>
<a href="http://moallemgoft.ir/thread-392.html"><span style="font-size:12px;"><span style="background-color: rgb(250, 235, 215);">http://moallemgoft.ir/thread-392.html</span></span></a></p>
<p>
&nbsp;</p>