درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)
دانلود باز آزمون آنلاین


نحوه نمایش موضوع
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1 | Top
nasiriyan آفلاین

*

عنوان کاربر:
کاربر جدید انجمن
ارسال‌ها:
1
تاریخ عضویت:
مرداد 1392
مدلهایی از آمادگی یادگیری الکترونیکی
چند مدل آمادگی یادگیری الکترونیکی
آمادگي يادگيري الکترونيکي
در فرهنگ وبستر آمادگي ، تدارک فيزيکي يا ذهني براي يک تجربه يا عمل تعريف شده است. بنابراين ميتوان آمادگي براي يادگيري الکترونيکي را با هدف پذيرش آن، تدارک فيزيکي يا ذهني براي انجام عمل يا تجربه يادگيري الکترونيکي دانست(بروتيس و پولي مناكو، 2004). آمادگي براي يادگيري الکترونيکي ظرفيت ايجاد و پيگيري فرصتهاي تسهيل شده بهوسيله استفاده از منابع الکترونيکي تعريف شده است (چك ري و همكاران، 2003). مفهوم آمادگي اغلب بهعنوان ديدگاه و نقطهنظر کشورها در زمينه يادگيري الکترونيکي بهکار ميرود و جنبه هاي مختلف آمادگي سازمانها و مراکز براي استفاده از ابزارهاي فناوري و عوامل تأثيرگذار دروني و بيروني را مورد بررسي قرار ميدهد(آننيموس، 2004). هاني (2002) براي آمادگي يادگيري الکترونيکي، عناصر؛ منابع انساني، سيستم مديريت يادگيري، يادگيرندگان، محتوي، سيستمهاي اطلاعاتي، منابع مالي و حمايت کنندگان را لازم ميداند و ورکنالج (2004) آمادگي نيروي انساني، آمادگي مديريتي، آمادگي مالي، آمادگي فني، آمادگي محيطي، و آمادگي فرهنگي را براي يادگيري الکترونيکي لازم ميداند.
برای بررسي ميزان آمادگي لازم است که با توجه به مدلهاي مختلف آمادگي يادگيري الکترونيکي شاخصهاي آمادگي در اين زمينه شناسايي شده و مورد بررسي قرار گيرند.

مدل آمادگی یادگیري الکترونیکی اکونومیست (EIU)
در اين مدل آمادگي يادگيري الکترونيکي با چهار شاخص، اتصال، توانايي، محتوا و فرهنگ سنجيده مي شود.
همچنين مواردي مثل سيستم آموزشي قوي و محتواي برخط مناسب و ميل به پذيرش روشهاي جديد يادگيري نيز مشخص است.
- اتصال: کاربران موفق الکترونيکي از زير ساختهاي قوي بهرهگرفته و از طريق پهناي باند وسيع به شبکه متصل ميشوند. شبکه اينترنت بايد براي عموم مردم در تمامي محيطها در دسترس باشد. بايد توجه داشت که بدون اتصال به اينترنت نمي توان يادگيري الکترونيکي برخط داشت و دولتهاي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به طور معقولي بهدنبال گسترش زيرساختهاي آن هستند.
-توانايي: در يک سيستم آموزشي آماده براي پذيرش يادگيري الکترونيکي، با استفاده از کارکرد و قابليتهاي موجود، فرصتهاي آموزشي در مدارس، مؤسسات آموزش عالي و ادارات و ارگانهاي دولتي گسترش يافته و براي افراد جامعه فرصتهاي يادگيري مهيا ميشود.
محتوا: از ديگر ضروريات يادگيري الکترونيکي محتواي برخط است. در يک محيط يادگيري الکترونيکي يادگيرندگان بايد بتوانند به منابع کتابخانهاي، پايگاههاي اطلاعاتي، و مطالب و محتواي آموزشي به صورت برخط دسترسي داشته باشند. دسترسي به محتوا، به يادگيرنده امکان يادگيري مطالب و موضوعات مختلف را در اينترنت فراهم ميکند.
: پيشرفت واقعي و قانوني يادگيري الکترونيکي در گرو باورها، رفتارهاي جامعه و نحوه عمل مؤسسات يک جامعه است. معتبر بودن گواهينامههاي رسمي يادگيري الکترونيکي، پذيرفته شدن به-وسيله مؤسسات ملي و اهميت براي عموم مردم در يک جامعه باعث پيشرفت برنامههاي يادگيري الکترونيکي خواهد شد.
در اين مدل پيشرفت يادگيري الکترونيکي در زمينه برنامههاي مبتني بر اينترنت، دسترسي و استفاده عموم مردم از اينترنت و نگرش يادگيرندگان در مورد اين فناوري، مورد ارزيابي قرار ميگيرد. براي سنجش آمادگي، شاخصهايي همچون دسترسي و استفاده معلمان و دانشجويان از اينترنت در سيستم آموزشي، برگزاري دورههاي مبتني بر وب در دانشگاهها و ميزان اعتبار آنها و همچنين توانايي نظام آموزشي در زمينه ارائه برنامههاي آموزشي، در نظر گرفته شده است. (اي آي يو، 2003)

-مدل ارزیابی آمادگی براي یادگیري الکترونیکی کاپ
اين مدل در سال ٢٠٠٥ توسط کاپ ارائه شده است. این مدل براي آمادگی یادگیري الکترونیکی، آمادگی در پنج زمینۀ: کسب و کار (محیطی)، فنّاوري، فرهنگی، مالی و یادگیري را لازم میداند. هر یک از این عوامل خود شامل شاخصهایی است که بهمنظور رسیدن به مرز آمادگی براي تحقق یادگیري الکترونیکی میباید داراي آمادگی نسبی و قابل قبو لی باشند
-اهداف کسب و کار
- راهبردها و ملاحظات کسب و کار
- تجزيه و تحليل ريسک پروژه
منظور از آمادگي راهبرد کسب و کار اين است که ابتکارات و فرصتهاي راهبردي براي اجراي يادگيري الکترونيکي را شناسايي و اهداف کلان و اختصاصي و چگونگي حصول آنها را معين کنيم. همچنين براي مشخص کردن احتمال موفقيت و ميزان آمادگي در اين زمينه، ريسک پروژه مورد بررسي قرار ميگيرد.
مسائل مالي و برگشت پذيري سرمايه (ملاحظات مالي)
-وجود آمادگی براي یادگیري الکترونیکی تا حد زیادي به مسائل مالی بستگی دارد و در برنامهریزي، توجه به این مسائل اهمیت زیادي دارد. در این خصوص باید به مواردي توجه شود: چه فعالیتهاي هزینهبري وجود دارد؟ و چگونه باید از صرف هزینههاي بیهوده جلوگیري شود؟ مزیتهاي مالی پروژه در کوتاه مدت و بلندمدت کدامند؟ تفاوت هزینه در رویکردهاي مختلف اجراي برنامه چگونه است؟ چگونه میتوان هزینه سرمایه گذاري را محاسبه کرد؟
- فناوري
- زيرساخت
- استانداردها
قالبهاي ارائه برنامهها (وب، سی دي ، دي وي دي)، چگونگی برقراري ارتباط با کاربران، تناسب و سازگاري فنّاوري با استانداردها، وضعيت اتصال و دسترسي اينترنتي، کيفيت سيستم مديريت يادگيري(LMS) پذيرش برنامههاي آموزشي توسط کارسازها و مشخصات رايانههاي مورد استفاده از موارد قابل بررسي براي دستيابي به برنامههاي يادگيري در زيرساخت فني هستند. همچنين بهمنظور بررسي آمادگي، بايد استانداردهاي داخلي و خارجي مورد توجه قرار گرفته و ميزان آمادگي براي تطبيق و تناسب برنامهها با استانداردهاي موجود و معتبر بررسي شود.
- فرهنگ
- باور و اعتقاد (آمادگي فکري) کاربران: درک کاربران از ارزش يادگيري الکترونيکي و اينکه آيا قادرند با اين فناوري، منطبق و سازگار شوند بسيار حائز اهميت است. همچنين يادگيرندگان بايد از لحاظ سطح آموزشي، علايق، روشهاي يادگيري، زبان، توانايي در استفاده از رايانه و تجربيات در سطح مناسبي از آمادگي قرار داشته باشند.
- يادگيري
ارائه رويکرد مناسب يادگيري، به منظور تعيين چگونگي استفاده از برنامهها و چگونگي ارزيابي آنها در بررسي آمادگي براي ارائه برنامههاي يادگيري الکترونيکي بايد مورد توجه قرار گيرد. (كاپ، 2005)
اولين نکته قابل توجه در این مدل، که نسبت به سایر مدلها تا حدودي آن را متمایز میکند، بررسی وضعیت آمادگی منابع انسانی در بخشی موسوم به عامل فرهنگی است. این مدل درك و باور کارمندان از ارزش یادگیري الکترونیکی و توانایی انطباق و سازگاري آنها با فنّآوري یادگیري را حائز اهمیت دانسته و آنرا با عنوان عامل فرهنگی یا تربیتی ذکر کرده است و همچنین بیان میدارد که برای بهکارگیري برنامههاي یادگیري الکترونیکی کاربران برنامهها باید از لحاظ سن، جنسیت، سطح آموزشی، علایق، روشهاي یادگیري، زبان، توانایی در استفاده از رایانه، تجربیات و پذیرش از یادگیري الکترونیکی در سطح مناسبی از آمادگی قرار داشته باشند.
دیگر عاملی که این مدل مورد توجه قرار میدهد یادگیري و تأثیر آن در آمادگی یادگیري الکترونیکی است . یادگیري در اینجا به سه مقولۀ رویکرد یادگیري، محتوا و رسانۀ ارائه دهندة برنامهها اشاره دارد و چنین مطرح شده که ارائۀ رویکرد مناسب یادگیري، بهمنظور تعیین نحوة استفاده از برنامهها و چگونگی ارزیابی آنها مؤثر است و محتواي برنامههاي یادگیري الکترونیکی باید به منظور دستیابی به اهداف اختصاصی برنامهها و متناسب با آن تهیه شوند. نوع و قالب محتواي آموزشی و چگونگی تهیه آن در تعیین آمادگی براي یادگیريالکترونیکی لحاظ میشود. در تجزیه و تحلیل رسانه این سؤال مطرح میشود که براي ارائه و حمایت از برنامههاي آموزشی چه رسانهها و چه موادي وجود دارد (انیمیشین، جلوههاي صوتی و ...) و آیا براي ارائه برنامههاي آموزشی مناسبند یا خیر؟
- مدل آمادگي براي دستيابي به يادگيري الکترونيکي چاپ نيك
اين مدل با مطرح کردن هشت مرحله آمادگي شامل؛ آمادگيهاي رواني، جامعه شناختي، محيطي، منابع انساني، مالي، مهارتهاي فني، تجهيزات، و محتوي تقريبا تمامي جنبههاي آمادگي براي يادگيري الکترونيکي را مورد توجه قرار داده است.
1- آمادگي رواني: به وضعيت ذهني افراد و تأثير آن بر اجراي يادگيري الکترونيکي توجه دارد. اين عامل نيروي انساني درگير در فرايند يادگيري الکترونيکي را از لحاظ باورها، عقايد و نگرشهاي حاکم بر فکر و ذهن آنها در مورد مزايا، معايب و کارايي و عدم کارايي برنامهها مورد بررسي قرار ميدهد.
2- آمادگي جامعه شناختي: فرايندهاي ارتباطي و تعاملي بين افراد محيط اجراي برنامه، را مدنظر قرار ميدهد.
اين عامل در واقع بهبررسي اجتماعات و گروههاي انساني درگير در يادگيري الکترونيکي و ارتباطات آنها و نحوه تأثير اين تعاملات و ارتباطات بر يادگيري بهتر و مؤثرتر ميپردازد.
3- آمادگي منابع انساني: بر روي قابليت و توانايي نيروي انساني در کاربرد برنامههاي يادگيري الکترونيکي و وجود سيستم حمايت از منابع انساني تأکيد دارد.
٤- آمادگي مهارتهاي فني: اين عامل مهارتها و صلاحيتهاي فني قابل مشاهده و اندازهگيري در زمينه توليد، ارائه و استفاده برنامههاي يادگيري الکترونيکي را توسط قشرهاي مختلف نيروي انساني (برنامه-ريزان، استادان و يادگيرندگان) را مورد توجه قرار ميدهد.
٥- آمادگي محيطي: جنبههاي مختلف محيطي که ميتواند بر روي اجراي برنامهها مؤثر باشند را مورد بررسي قرار ميدهد. اين جنبهها ميتواند جنبههاي سياسي، قانوني و حقوقي حاکم بر محيط باشند.
٦-آمادگي مالي: از نظر اين مدل آمادگي مالي در زمينه بهکارگيري يادگيري الکترونيکي به ميزان بودجه
و نحوه و فرايند تخصيص آن بر ميگردد.
٧-آمادگي تجهيزات: امکانات و تجهيزاتي مورد نظر اين مدل کليه تجهيزات مورد نياز براي اجراي برنامهها را در برميگيرد و بر روي دو جنبه دسترسي و کيفيت تأکيد دارد.
٨- آمادگي محتوا: بر وجود منابع کتابخانهاي و مطالب و محتواي آموزشي برخط و امکان يادگيري مطالب و موضوعات مختلف بهوسيله هر فرد علاقهمند از اينترنت تأکيد دارد(چاپ نيك، 2000)

- مدل آمادگی یادگیري الکترونیکی آیدین
آیدین و تسکی جنبههاي آمادگی براي یادگیري الکترونیکی را در دو سطح بررسی کردند. در یک سطح عوامل فنآوري، نوآوري، افراد (مردم)، خود توسعهاي آورده شده و سطح دیگر به بررسی عوامل منابع، مهارتها و نگرشها در مورد پذیرش یادگیري الکترونیکی اختصاص داده است. منظور از عامل خود توسعه-اي، عواملی است که باعث رفع نیازهاي مهارتی و افزایش تواناییهاي فرد میشود. این مدل در وهلۀ اول براي آمادگی یادگیري الکترونیکی در سازمانها طراحی شده است. ولی میتوان آن را بسط داده و در سطحی بالاتر نیز به آن توجه کرد. براي مثال میتوان در تقابل فنآوري و منابع به جاي دستیابی به رایانهها و منابع، دسترسی به زیرساخت کلی اینترنتی و مخابراتی را مد نظر داشت.
مهمترین تواناییها و آمادگیهایی که براي نیروي انسانی سازمانی براي پذیرفتن یادگیري الکترونیکی در نظر گرفته شده شامل، توانایی و آزادي فکر براي پذیرش نوآوري، توانایی براي استفاده از فنآوري، نگرش مثبت نسبت به استفاده، توانایی مدیریت زمان و باور در مورد توان توسعه و پیشبرد برنامهها برمبناي نیازها و توانایی-ها است(آیدین و تسکی، 2005). آمادگی در این مدل بهصورت پیمایشی مورد سنجش قر ار میگیرد و این عوامل بهصورت سؤالاتی با طیف لیکرت ارزیابی میگردد
سطح مورد بررسی منابع مهارتها نگرشها
فنآوري
دستیابی به کامپیوترها و اینترنت توانایی براي استفاده از کامپیوترها و اینترنت نگرش مثبت به استفاده از فنّ-آوري
نوآوري موانع توانایی پذیرش نوآوري آزادي فکر براي نوآوریها
مردم کارکنان تعلیم دیده
متخصصین با تجربه
تهیهکنندگان و افراد خارجی توانایی یادگرفتن بوسیله فنّاوري
توسعهنفس (خود پیش برد) بودجه توانایی مدیریت زمان باور در مورد توسعه نفس

مدل آمادگی یادگیری الکترونیکی يانگ هونگ ، چين و لي
اين مدل برای تصمیم بهکارگیری يادگيري الکترونيکی، موارد زير را لحاظ كرده است:
الف) فاکتورهای مدیریتی
1- حمایت از طرف مدیریت ارشد
2- پذیرش تکنولوژیهای نوین از طرف مديريت
-ب) فاکتورهای سازمانی
1-گستردگي سازمان
2- تخصصی سازی
3- تمایز کارکردی شغلها
4- فرهنگ سازمانی
ج) فاکتورهای تکنولوژی
1- ناسازگاری تكنولوژيكي
2- پیچیدگی
3- هزینه.(يانگ هونگ، 2009 نقل شده در مصدق، 1389)
- مدل آمادگي الكترونيكی مشاهده شده (PERM)
نمونه PERM که با همكاري دانشگاههاي منچستر و اوكلند در سال 2003 ارائه شده، براي بررسي ميزان پذيرش تجارت الكترونيك از سوي سازمانها در كشورهاي در حال توسعه استفاده شده است. اين نمونهها از دو ساختار شكل گرفته است :
1- آمادگي الكترونيكي سازماني : POER
2- آمادگي الكترونيكي برون سازماني : PEER
تعريف متغيرها به طور خلاصه به شرح زير ميباشد :
-متغيرهاي POER
آگاهي: آگاهي از عناصر کسب و کار الکترونيک در محيط، دريافت معني آنها از طريق درک فن آوري اطلاعات، آگاهي از نمونه هاي کسب و کار، نيازمنديها، فوائد و تهديدات و طرح ريزي روندهاي آتي کسب و کار و اثرات آن را نمايش ميدهد.
-منابع انساني: به موجود بودن کارمندان با تجربه در زمينه فنآوري اطلاعات و ارتباطات و ديگر مهارتها (هم چون بازاريابي و سياست کسب و کار) که براي انجام نوآوريها و پروژههاي کسب و کار الکترونيک به اندازه کافي نياز است، اشاره ميکند.
-متغيرهاي PEER
-آمادگي الکترونيک نيروهاي بازار: ميزان آمادگي شرکاي کسب و کار يک سازمان مانند مشتريان و تأمين کنندگان که اجازه انجام فعاليتهاي الکترونيک را به سازمان ميدهند.
-آمادگي الکترونيک دولت: ارزيابي سازمانها از آمادگي الکترونيک دولت و مؤسسات گوناگون آن براي ترويج، حمايت، تسهيل و تنظيم کسب و کار الکترونيک و نيازمنديهاي گوناگون آن.
آمادگي الکترونيک صنايع پشتيبان: به ارزيابي حضور، توسعه، سطح خدمات و ساختار هزينه مؤسسات پشتيباني دهنده اشاره ميکند که فعاليتهايشان ممکن است بر روي نوآوريهاي کسب و کارهاي الکترونيک در کشورهاي در حال توسعه اثر بگذارد. (ملا و ليكر نقل شده در حقيقي نسب و حسني،1385)
- مدل آمادگی یادگیری الکترونیکی شررس ، سامور و ايهلرس
اين مدل كه برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در بيمارستان انجام شده است، مدلی است با 4 مؤلفه که از عناصری مانند خصوصیات یادگیرندگان، امکانات موجود برای یادگیری الکترونیکی، مدیریت، و تسهیلات، دورهها، فرایندهای یادگیری الکترونیکی تشکیل شده است. (شررس، سامور و ايهلرس، 2008)

خصوصیات یادگیرندگان: - مهارت های ICT کارکنان
- انگیزه استفاده از یادگیری الکترونیکی کارکنان
- توجیه آنها نسبت به سبک یادگیری (به عنوان مثال صوتی، تصویری)
امکانات موجود برای یادگیری الکترونیکی: - وضعیت فعلی زیر ساخت هاي فني
- سیستم مدیریت یادگیری
مدیریت: - سرمایهگذاری در محیط فیزیکی
- سرمایهگذاری (در تشكيل گروه هاي مناسب کاربردی)
- سرمایهگذاری در ساختارهای یادگیری الکترونیکي
- سازماندهی یادگیری الکترونيكی (از جنبه درونی)
- میزان زمانی که صرف یادگیری در ساعات کاری می شود
تسهیلات، دوره ها و فرایندهای یادگیری الکترونیکی: - - ویژگیهای ICT
- فعالیتهای پشتیبانی از یادگیری
- حفظ و نگهداشت سیستم ها
- سازماندهی فعالیتهای یادگیری
- پشتیبانی از یادگیرندگان اطلاعات درباره دورههای موجود
پاسخ با نقل قول  }}}
سپاس شده توسط:


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش الکترونیکی - E-learning admin 0 3,395 17-5-1391, 11:37 عصر
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
درباره انجمن علمی معلمان ایران "معلمـ گفت"
انجمن علمی معلمان ایران افتخار دارد که از بهار سال 91 شروع به کار کرده است. هدف این انجمن افزایش توانایی های علمی و مهارتی معلمان ایران با تبادل نظر و اشتراک تجارب است. این انجمن به طور کامل توسط معلمان اداره می شود و هیچ وابستگی به ارگان های دولتی یا غیر دولتی ندارد.
لينک های مرتبط با "معلمـ گفت"