درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)نحوه نمایش موضوع
 
امتیاز موضوع:
 • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
#1 | Top
sadati آفلاین

***

عنوان کاربر:
کاربر فعال انجمن
ارسال‌ها:
91
تاریخ عضویت:
آبان 1391
جدید  بارم بندی جدید کتاب عربی هفتم

بارم بندی کتاب عربی سال اول متوسطه


بارم بندی جدیدکتاب هفتم برمبنای 15 نمره


بارم بندی امتحان کتبی عربی پايه اوّل (هفتم) دوره اوّل متوسّطه نوبت اوّل(از درس 1 تا پایان 10 )

مهارت های زبانی

شماره

موضوع

نـمره

جمع

الف:

مهارت ترجمه

1

ترجمه از عربی به فارسی از فصل اوّل

3

5/5 نـمره

2

ترجمه جمله های عربی به فارسی از فصل دوم

5/1

3

ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی از فصل سوم

1

ب:

مهارت واژه شناسی

1

نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی (دو تصویر)

5/0

2 نـمره

2

مترادف و متضاد

5/0

3

معنای کلمه در جمله

5/0

4

تشخیص کلمۀ ناهماهنگ در میان چند كلمه (دو مورد)

5/0

ج:

مهارت

شناخت و کاربرد قواعد

1

شناخت و کاربرد  اسم مثنّی، جمع مذکّر سالم، جمع مؤنّث سالم و جمع مکسّر و اسم اشاره

1

5/2 نـمره

2

شناخت و کاربرد ضمیر

5/0

3

شناخت و کاربرد حرف و اسم استفهام

1

د:

مهارت درک و فهم

1

پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (سؤال دو گزینه ای)

5/0

3 نـمره

2

سؤال جور كردنی از كاربرد واژگان «وصل كردن كلمات ستون اول به ستون دوم» (چهار مورد)و یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

1

3

جمله سازی با کلمات پراکنده با توجّه به ترجمۀ فارسی داده شده (دو جمله)

5/0

4

درك مطلب (ارائۀ متن و طرّاحی 4سؤال یا ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و غلط آن ها بر اساس مفهوم هر جمله)

1

هـ :

مهارت مکالمه

 پاسخ کوتاه یک کلمه ای به جمله های دارای حروف و اسماء استفهام.شامل چهار جمله پرسشی با «هَل یا أ، أینَ، مَن، ما و ما هوَ  و ما هي و ماذا، کَم»

2

2 نـمره

                                                                        جمع نـمره ها

15

تذکّرات: (برای طرّاحی سؤال در نوبت اوّل و دوم و نيز نیم ترم ها)

1- در طرّاحی سؤالات امتحانی طرّاح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی تغییراتی اجرا نماید.

2- بار اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد داراي تنوّع باشد.

3- در بسیاری از موارد سؤالات بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت های زبانی امکان ندارد. مثلاً در بخش مهارتِ ترجمه، امکان دارد در یک جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان بیاید.

4- در طرّاحی سؤالاتِ مترادف و متضاد بايد توجّه داشت که در نيمۀ نخست کتاب، بیشتر متضاد وجود دارد تا مترادف؛ لذا نباید از دانش آموز خواست مترادف و یا متضاد کلمه ای را از حفظ بنويسد بلکه همانند تمرینات موجود در کتاب باید سؤال داده شود.

5- فونت های Adobe Arabic ، B Badr ، Traditional Arabic ، Simplified Arabic برای تايپ سؤالات امتحان عربی مناسب هستند.

6- طرّاحي سؤالات امتحاني در ميان نوبت و نوبت اول و دوم بايد از 15 نمره باشد و در خود برگه امتحاني ميزان كسب نمره شفاهي به تفكيك(روان خواني و مكالمه) مشخّص شود. به عبارت ديگر چنانچه سؤالات امتحان 12 مورد است؛ مورد سيزدهم درج نمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نمره مكالمه است.

7- در بخش قواعد شيوه طرح سؤال بايد مانند كتاب درسي باشد و مطلقاً از «ساختن» خودداري كرد؛ براي مثال طرح چنين سؤالي كاملاً مردود است:

جمله «هذا الرجل طبيب.» در امتحان داده شود. سپس زير هذا و الرجل نقطه چين داده شود و به جاي طبيب ،طبيبات داده شود تا دانش آموز جمله را بازنويسي كند و به پاسخ «هؤلاء النساء طبيبات.» برسد. در اين بخش سؤالات تعريفي نيز داده نمي شود.

8- سؤالات چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.(جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود.)

بارم بندی امتحان کتبی عربی پايه اوّل (هفتم) دوره اوّل متوسّطه نوبت دوم (از درس اوّل تا دهم تقريباً 4 نـمره و درس یازدهم تا پايان تقريباً 11 نـمره)

مهارت ها

شماره

موضوع

نـمره

جمع

الف:

مهارت ترجمه

1

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی از امثال و حکم

2

5/5 نـمره

2

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی از ساير بخش ها

2

3

ترجمه فعل ماضی با توجّه به مثال(مانند تمرین سوم درس هجدهم)

5/0

4

ترجمه فعل ماضی در جمله (مانند تمرين سوم درس يازدهم. زير فعل ماضي خط كشيده شودو)

5/0

5

ترجمه جمله های عربی به فارسی (روزهای هفته ،نام فصل ها يا رنگ ها)

5/0

ب:

مهارت

واژه شناسی

1

تشخیص کلمۀ ناهماهنگ در میان چهار كلمه (دو مورد)

5/0

2 نـمره

2

مترادف و متضاد (دو مورد، فقط از تمرينات كتاب و دقيقاً شبيه صفحه 59 كتاب طراحي شود.)

5/0

3

نوشتن معنای دو کلمه در جمله

5/0

4

نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی (ارائۀ دو تصویر)

5/0

ج:

مهارت

شناخت و کاربرد قواعد

---------------------

1

شناخت و کاربرد ضمير و  فعل ماضی

2

5/2 نـمره

2

شناخت و کاربرد اسم مفرد، مثنّی و جمع و اسم اشاره

5/0

د:

مهارت

درک و فهم

1

پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (چهار سؤال دو گزینه ای)

5/0

3 نـمره

2

سؤال جور كردنی از كاربرد واژگان (وصل كردن كلمات ستون اول به ستون دوم) چهار مورد

و یا ارائه پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمه مناسب كامل شود.

1

3

جمله سازی با کلمات پراکنده با توجّه به ترجمۀ فارسی داده شده.  (دو جمله)

5/0

4

درك مطلب

(ارائه متن و طراحی 4سؤال یا ارائه چهار جمله و تعیین درست و غلط آن ها بر اساس مفهوم هر جمله)

1

ه:

مهارت مکالمه

مکالمه (پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای به جمله های دارای حروف و اسماء استفهام. شامل پنج جملۀ پرسشی با «هَل، أ / أینَ / مَن، مَنْ هوَ، مَنْ هيَ/ ما، ما هوَ، ما هي، ماذا / کَم»Wink

2

2 نـمره

                                                     جمع نـمره ها

15

تذکّرات: (برای طرّاحی سؤال در نوبت اوّل و دوم و نيز نیم ترم ها )

 1. طرح 4 نـمره از مطالب نوبت اوّل و 11 نـمره از نوبت دوم تقريبی است. بسیاری از مفاهيم در نيمه دوم کتاب با نیمه اوّل تلفيق شده است. منظور اين است که در امتحان پایانِ سال، بيشتر از فصل چهارم (فعل ماضی) سؤال طرح گردد.
 2. بار اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد داراي تنوّع باشد.
 3. از طرّاحی سؤالات معمّا گونه، وجه اختلاف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری گردد؛ مانند اینکه مفرد عُلَماء چیست؟ (عَليم) ؛ بنات، أُمَّهات و سَبعين چه جمعی هستند؟ ؛ طرح سؤال از معدود یک تا دوازده؛ تطابق عدد و معدود و ...
 4. بارم بندی امتحان خرداد و شهريور مانند هم است.
 5. در برخی بخش های کتاب مطالبی تدريس شده که لازم نيست در امتحان از آن سؤال داده شود و در راهنمای معلّم به آن ها اشاره شده است.
 6. 6- طرّاحي سؤالات امتحاني در ميان نوبت و نوبت اول و دوم بايد از 15 نمره باشد و در خود برگه امتحاني ميزان كسب نمره شفاهي(روان خواني و مكالمه) مشخّص شود. به عبارت ديگر چنانچه تعداد سؤالات امتحان 12 مورد است؛ مورد سيزدهم درج نمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نمره مكالمه است. (در امتحان نهايي يا كشوري مطابق قانون حوزه عمل مي شود.)
 7. در بخش قواعد شيوه طرح سؤال بايد مانند كتاب درسي باشد و مطلقاً از «ساختن» خودداري كرد؛ براي مثال طرح چنين سؤالي كاملاً مردود است: جمله «ذلك الولد كتب درسه.» در امتحان داده شود. سپس زير «ذلك الولد كتب» نقطه چين داده شود و به جاي درسَهُ ،درسَها داده شود تا دانش آموز جمله را بازنويسي كند و به پاسخ «تلك البنت كتبت درسها.» برسد. در اين بخش سؤالات تعريفي نيز داده نمي شود.
 8. سؤالات چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.(جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود.)

بارم بندی پنج نمره امتحان شفاهی عربی پايه اوّل (هفتم) دوره اوّل متوسّطه :  نوبت اوّل و دوم

مهارت ها

شماره

موضوع

نـمره

جمع

مهارت های خواندن،

شنيدن، سخن گفتن

و ترجمۀ شفاهی

1

روان خوانی (خواندن بدون مکث و خطا و تلفّظ صحیح مخارج حروف)

2

5 نـمره

2

مکالمۀ ساده در حدّ کتاب درسی به صورت پاسخ به جمله های پرسشی

(دارای ما، ماذا، ما هوَ، ماهيَ، مَنْ، لِمَنْ، أينَ، مِنْ أينَ، کَم، هَلْ، أ)

3

                                                     جمع نـمره ها

5

تذکّرات:

 1. تلفّظ صحیح مخارج حروف خاصّ زبان عربی(ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و) کاری بسیار دشوار است و از عهدۀ اکثريّت دانش آموزان بر نمی آيد؛ لذا مؤکّداً درخواست می گردد از سختگیری در این زمینه خودداری شود و فقط از دانش آموزان خواسته شود که سعی کنند حتّی الامکان حروف خاص را درست بر زبان آورند. به تشخیص دبیر می توان از این مورد صرف نظر کرد.
 2. در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثلاً اگر در پاسخ سؤالِ «هَل أنت مِن إيران؟» بگوید: «نَعَم» کاملاً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: «نعم؛ أنا مِن إيران.» در بخش مكالمه فهم سؤال نيمي از نمره را دارد.
 3. یکی از موارد امتحانی می تواند این باشد که از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقیقه معرفی کند.

به نقل از:   http://pkda.qomgt.ir/index.php/official/...0-07-14-52

(آخرین ویرایش در این ارسال: 10-9-1392, 02:45 عصر، توسط sadati.)
پاسخ با نقل قول  }}}
سپاس شده توسط:
#2 | Top
samira-RST آفلاین

*

عنوان کاربر:
کاربر جدید انجمن
ارسال‌ها:
1
تاریخ عضویت:
آذر 1392
Music  RE: بارم بندی جدید کتاب عربی هفتم

کارتونی درباره موضوع درس های کتاب انگگلیسی

پاسخ با نقل قول  }}}
سپاس شده توسط:


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
آموزش کلمات مترادف و متضاد عربی هفتم sadati 0 5,500 12-9-1392, 05:49 عصر
آخرین ارسال: sadati
  معرفی شخصیت های کتاب پایه هفتم sadati 0 2,692 10-9-1392, 04:20 عصر
آخرین ارسال: sadati
جدید دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم آزاده اندیشگر 0 15,806 7-7-1392, 10:50 عصر
آخرین ارسال: آزاده اندیشگر
  نقدی بر کتاب جدید تفکر وپژوهش 123taheri 0 3,507 31-5-1392, 10:13 عصر
آخرین ارسال: 123taheri
  دانلود کتاب زبان انگلیسی اول متوسطه اول(هفتم) shafiaa 0 8,303 7-5-1392, 05:23 عصر
آخرین ارسال: shafiaa
  دانلود کتاب زبان عربی اول متوسطه اول(هفتم) shafiaa 0 2,678 7-5-1392, 05:18 عصر
آخرین ارسال: shafiaa
  سرفصل های کتاب فارسی اول متوسطه اول(هفتم) shafiaa 0 3,180 18-4-1392, 11:04 صبح
آخرین ارسال: shafiaa
  ر فصل های کتاب ریاضی اول متوسطه اول(هفتم) shafiaa 0 2,872 18-4-1392, 11:02 صبح
آخرین ارسال: shafiaa
  کتاب های جدید سال اول متوسطه morteza79 0 2,524 15-4-1392, 09:24 عصر
آخرین ارسال: morteza79

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
درباره انجمن علمی معلمان ایران "معلمـ گفت"
انجمن علمی معلمان ایران افتخار دارد که از بهار سال 91 شروع به کار کرده است. هدف این انجمن افزایش توانایی های علمی و مهارتی معلمان ایران با تبادل نظر و اشتراک تجارب است. این انجمن به طور کامل توسط معلمان اداره می شود و هیچ وابستگی به ارگان های دولتی یا غیر دولتی ندارد.
لينک های مرتبط با "معلمـ گفت"