تفاوت اقدام پژوهی با پژوهش های دانشگاهی

تفاوت اقدام پژوهی با سایر انواع پژوهش ها را می توان به صورت عمده در فرآیند عمل لحاظ کرد. به این صورت که در اقدام پژوهی، محقق قدم به قدم، ضمن ایجاد تحول در محیط کار یا منطقه تحت پوشش خود، به اطلاعات و یافته هایی دست پیدا می کند. به عبارت دیگر اقدام پژوهی در سرانجام کار خود منجر به ایجاد تغییر در وضع موجود می شود

هدف از اقدام پژوهی مانند پژوهشهای مرسوم و دانشگاهی، پی بردن به روابط پدیده ها یا به اصطلاح متغیرها نیست، بلکه به بررسی موضوع هایی می پردازد که فرد یا افراد در محیط کار و شغل خود با آن درگیر هستند و می خواهند از راه پژوهش آن را حل کرده یا کاهش دهند. بنابر این:

  1. در اقدام پژوهی تغیرات بر اساس شرایط و قراین شغلی و محیط کار است اما در پژوهش های حرفه ای تغیرات بر اساس فرضیه مخبرانه شکل می گیرد
  2. در اقدام پژوهی نمونه واقعی مورد نظر است ولی در پژوهش های حرفه ای نمونه ها انتخابی است
  3. در اقدام پژوهی شخص شاغل و درگیر کار با مسأله درگیر است اما در تحقیق حرفه ای پژوهشگران ناظر بر مسأله پژوهش می پردازند.
  4. در اقدام پژوهی یافته ها پژوهشی توسط خود شاغل و درگیر با مسأله به مرحله عمل در می آید اما در پژوهش های حرفه ای پژوهشگر یافته ها را به عوامل اجرایی ارائه می دهد.
  5. در اقدام پژوهی یافته ها پژوهشی توسط خود شاغل و درگیر با مسأله مورد ارزیابی قرار می گیرد اما در پژوهش های حرفه ای و کلان ، یافته های پژوهشگر را دیگران ارزشیابی می کنند.

وجوه اشتراک و افتراق اقدام پژوهی با دیگر پژوهش ها : ( رضایی  1382)   به نقل از مک نیف و همکاران به وجوه اشتراک و افتراق اقدام پژوهی و دیگر پژوهش ها اشاره کرده و معتقدند اقدام پژوهی در این ویژگی ها باسایرتحقیقات مشترک است به دانش جدید منجر و منتهی می شود. شواهدی را برای پشتیبانی از این دانش  تدارک می بیند.  فرایند شکل گیری دانش جدید را آشکار می سازد. دانش جدید را به دانش موجود پیوند می زند.
وجوه تفاوت آن عبارت است از:اقدام پژوهی مستلزم عمل و اقدام به عنوان بخش مکمل و لازم از خود فرایند تحقیق است بیشتر از جنبه های ارزش های حرفه ای محقق روی آن تأکید می شود تا ملاحظات روش شناسانه ضرورتاً پژوهشی درون مجموعه ای insider research  است یعنی مربی یا کارگزار اعمال حرفه ای خود را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد.  تفاوت بارز اقدام پژوهی با دیگر شیوه های پژوهشی در تفاوت موجود بین دو پرسش زیر مشخص است :  در اینجا چگونه می توانم کیفیت کارم را بهبود بخشم؟ اینجا چه اتفاقی در حال وقوع است؟ 
تشابه یا تفاوت اقدام پژوهی با سایر روش های پژوهش : ( آهنچیان ۱۳۸۲)به نقل از مک نیف انجام کارهایی در زمینه پژوهشلارنس اشتن هاوس  Lawrence stenhoseاظهار می دارد که ’’ پژوهش پرس و جوی نظامدار وهمگانی است’’.اگر تحقیق شما نظامدار نیست و امکان استفاده از آن برای همگان وجود ندارد، نمی توان آن را پژوهش تلقی کرد :هدف پژوهش می تواند تحقق هدفی باشد که خود آن را مشخص کرده اید. دست زدن به انجام کار، ویژگی منحصر به فرد اقدام پژوهی است که در سایر انواع پژوهش مصداق ندارد. تفاوت دیگر اقدام پژوهی با سایر روش ها در این است که دارای مبنای ارزشی صریح و روشنی است.برخی نظرات و مؤلفه های کلیدی بسی۱۹۹۵ پژوهش را به سه دسته تقسیم می کند:۱- پژوهش نظریtheoretical research 2-   3- پژوهش ارزشیابی و اقدام پژوهیپژوهشگران نظری درصددند تا بدون هیچ گونه داوری درباره رویدادها، آن ها را تبیین و تفسیر کنند و شرح دهند. پژوهشگران ارزشیاب به نحوی که خود یا سایرین قادر به, داوری ارزشیابانه evaluative  judgement درباره رخدادها باشند آن ها را تبیین ، تفسیر و تشریح می کنند.اقدام پژوهان همزمان با توصیف، تفسیر و تبیین رویدادها، برای بهتر شدن و آنها به نحوی به جستجوی تغییراتی برمی آیند.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *