طرح درس فارسی هفتم

طرح درس  فارسی پایه هفتم     زمان : ۶۵ دقیقه

درس اول : زنگ آفرینش

احوالپرسی با دانش اموزان ،حضور غیاب( ۵دقیقه)

بیان اهداف کلی و عینی آموزشی درس (5 دقیقه)

۱-     آشنایی بیشتر با زیبایی ها و پدیده های جهان آفرینش

۲-     پرورش حس تعالی جویی

۳-     عشق ورزی نسبت به پدیده های جهان آفرینش به عنوان آیات الهی

۴-     آشنایی با آرایه «تشخیص» یا «شخصیت بخشی»

۵-     تقویت نگرش مثبت نسبت به جهان آفرینش و پدیده های الهی

۶-    آشنایی بیشتر با قیصر امین پور و نمونه ای ازسروده های وی

۷-     آشنایی بیشتر با جمله در زبان فارسی

روش تدریس : روش نمایش و بحث گروهی

منابع آموزشی : استفاده از عکس تصاویر و صورتک ها و رنگهای متناسب با شخصیت های نمایش،کتاب ،آهنگ ملایم همراه با اشعار قیصر امین پور،راهنمای معلم و کتابهای کمک آموزشی دیگر

واژه های کلیدی : زنگ انشا ، گفتگو ،شبنم ،دانه ،جوجه کبوتران و پرستو و گنجشک،معلم و آرزهای دانش آموزان

فعالیتهای معلم: گروه بندی دانش اموزان ،فضاسازی مناسب فیزیکی و ایجاد آمادگی جهت تدریس ،مشارکت دانش آموزان

روخوانی از درس: (۸ دقیقه )،نمایش ( ۱۵دقیقه)

۱-     در ابتدا توسط معلم از روی شعر به صورت تاثیر گذار و زیبا خوانده می شود .

۲-     چند نفر از دانش آموزان از روی شعر می خوانند.

۳-     به تعداد شخصیت های شعر، از میان دانش آموزان، افرادی مشخص شوند تا به ایفای نقش بپردازند :

۱- معلم ۲- راوی

    3- دانش اموزان که هر یک به تناسب شخصیت شان در نقش های شخصیت های شعر انتخاب شده اند:

شبنم،دانه،غنچه ،جوجه گنجشک ،جوجه پرستو، جوجه کبوترها(سه نفر) و زنجره

  • شعر به صورت نمایش در کلاس توسط دانش آموزان اجرا می شود .

بحث گروهی( ۵ دقیقه)

۴-     از دانش آموزان خواسته می شود در مورد زیباییهای آفرینش در گروه های ۵ نفره به بحث بپردازند ، و هرکدام چند مورد مثال بزنند .

۵-     نظرات گروه ها در کلاس به بحث گذاشته می شود و توسط گروه های دیگر تکمیل می شود.

۶-      چند نفر از دانش آموزان از روی شعر می خوانند.

۷-    بیان نکته های ادبی و دستوری درس (5 دقیقه)

کار گروهی(۵ دقیقه ): دانش آموزان به طور گروهی از درس حداقل پنج مثال ا ز شخصیت بخشی یا تشخیص پیدا می کنند

ارزشیابی(  10 دقیقه)

دانش آموزان هر کدام حداقل سه جمله در متن درس را می یابند.

دانش آموزان حداقل یک اثر ادبی از قیصر امین پور را نام می برند.

دانش آموزان هر کدام مفهوم یک بند از شعر زنگ آفرینش را به نثر ساده می نویسند.

دانش آموزان هر کدام دو مورد تشخیص را مثال می زند .

تعیین فعالیت خارج از کلاس (2 دقیقه): انجام فعالیت های نوشتاری پایان درس

ثبت فعالیتهای آموزشی در دفتر کلاسی( ۵دقیقه)

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *